Category Archives: Tài liệu công khai

Khiếu nại, phàn nàn

TÀI LIỆU THAM KHẢO TCVN ISO 19011: 2003 Hướng dẫn đánh giá HTQLCL và/hoặc HTQLMT; TCVN ISO 9004:2000: Hướng dẫn cải tiến liên tục HTQLCL; TCVN ISO 10002:2005: Sự thỏa mãn của khách hàng- Hướng dẫn về xử lý khiếu nại trong tổ chức; VCA-QT-08: Quy trình tìm kiếm, chăm sóc và giám sát khách […]

Đình chỉ, thu hồi chứng chỉ

10.1 Đình chỉ sử dụng chứng chỉ là việc VCA ra quyết định đình chỉ có thời hạn việc sử dụng chứng chỉ của Khách hàng được chứng nhận. Thu hồi chứng chỉ là việc VCA ra quyết định thu hồi chứng chỉ đã cấp cho khách hàng và chấm dứt hiệu lực của chứng […]

Quy định chứng nhận HTQL

ĐIỀU KIỆN CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 1. Phạm vi áp dụng. Tài liệu này quy định một số nguyên tắc cơ bản mà Công ty Cổ phần Chứng nhận VCA thực hiện trong quá trình đánh giá, chứng nhận Hệ thống quản lýHTQL nhằm  đảm bảo sự nhất quán, khách quan, không thiên […]