Cách tính phí các dịch vụ Chứng nhận Hệ thống quản lý:

C= M+ D

Trong đó:

C là Tổng phí hợp đồng Chứng nhận HTQL (VNĐ)

M là Số manday tính theo MD5

D là Chi phí sử dụng dấu công nhận (nếu có).