Lưu đồ chứng nhận

VCA thực hiện hoạt động chứng nhận các hệ thống quản lý theo lưu đồ chứng nhận sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với chứng nhận mở rộng, thu hẹp phạm vi chứng nhận, thủ tục được thực hiện tương tự như thủ tục đánh giá giám sát định kỳ hàng năm.

Chi tiết theo VCA-QT-10 ban hành ngày 01/4/2021.