Đình chỉ, thu hồi chứng chỉ

10.1 Đình chỉ sử dụng chứng chỉ là việc VCA ra quyết định đình chỉ có thời hạn việc sử dụng chứng chỉ của Khách hàng được chứng nhận. Thu hồi chứng chỉ là việc VCA ra quyết định thu hồi chứng chỉ đã cấp cho khách hàng và chấm dứt hiệu lực của chứng nhận;

10.2 Tùy mức độ, VCA xem xét đình chỉ sử dụng hoặc thu hồi chứng chỉ đã cấp nếu khách hàng không tuân thủ một trong các điều sau đây:

–       Sử dụng chứng chỉ hoặc logo của VCA trái với quy định;

–       Không bố trí đánh giá giám sát định kỳ như đã thỏa thuận;

–       Không duy trì hiệu lực của HTQL, vi phạm các quy định chứng nhận của VCA;

–       Có khiếu nại nghiêm trọng từ cá nhân, tổ chức sử dụng sản phẩm/dịch vụ của khách hàng;

–       Không trả đầy đủ phí chứng nhận theo thỏa thuận.

10.3 Trong thời hạn hiệu lực của chứng chỉ, nếu khách hàng vi phạm quy định tại mục 10.2 thì chứng chỉ có thể bị đình chỉ hiệu lực trong thời gian 06 tháng cho đến khi VCA nhận được các hành động khắc phục phù hợp. Nếu trong thời gian 3 tháng, khách hàng không có các hành động khắc phục phù hợp thì chứng chỉ sẽ bị đình chỉ thêm 3 tháng. Nếu sau 3 tháng, KH vẫn không có hành động khắc phục phù hợp thì chứng chỉ sẽ bị thu hồi vĩnh viễn.

10.4 Việc đình chỉ và thu hồi chứng chỉ sẽ được VCA thông báo lên website của Công ty: http://www.vca.net.vn