1. Khách hàng sử dụng dấu chứng nhận của VCA như sau:

  – Hình dạng, kích thước dấu của VCA (lựa chọn dấu theo loại hình, lĩnh vực được chứng nhận)

 2. Được quyền sử dụng dấu chứng nhận trong các trường hợp
 • Dấu chứng nhận được trình bày trực tiếp trên sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời có thể được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo để tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các tài liệu giới thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của Khách hàng (chương trình quảng cáo, thư)
 1. Khách hàng chỉ được sử dụng dấu chứng nhận của VCA đối với các lĩnh vực đã được chứng nhận
 2. Không được sử dụng dấu chứng nhận trong các trường hợp. Không được sử dụng dấu chứng nhận trong các trường hợp trái với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của lSO/IEC Guide23.
 3. Các điều kiện khác khi sử dụng
 • Dấu chứng nhận phải có màu sắc đúng với màu đã cấp (logo VCA màu sắc (RGB 64 102 91) hoặc thể hiện cùng một màu
 • Kích cỡ của Dấu chứng nhận có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải có kích thước đảm bảo đúng tỷ lệ và dễ nhận biết được bằng mắt thường
 • Không được chuyển nhượng dấu chứng nhận
 • Tổ chức sử dụng dấu chứng nhận phải tuân thủ các quy định về trách nhiệm của Tổ chức được chứng nhận theo Quy định về chứng nhận của VCA.