Chứng nhận ISO 14001

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

   1. Tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 14001:2015
   2. Đối tượng chứng nhận: Mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, chủ sở hữu;
   3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của VCA

  • Thể hiện sự tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định hiện tại và tương lai.
  • Tăng cường sự tham gia của lãnh đạo và sự gắn kết của nhân viên.
  • Cải thiện danh tiếng của công ty và niềm tin của các bên liên quan thông qua truyền thông chiến lược.
  • Đạt được các mục tiêu kinh doanh chiến lược bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường vào quản lý kinh doanh.
  • Cung cấp lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua hiệu quả được cải thiện và giảm chi phí.
  • Khuyến khích hoạt động môi trường tốt hơn của các nhà cung cấp bằng cách tích hợp họ vào hệ thống kinh doanh của tổ chức.
  • Cam kết mạnh mẽ hơn đối với các sáng kiến ​​chủ động giúp tăng hiệu suất môi trường.
  • Đạt được các mục tiêu kinh doanh chiến lược bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường vào quản lý kinh doanh.
  • Tập trung vào tư duy vòng đời, để xem xét môi trường từ giai đoạn phát triển đến giai đoạn cuối của vòng đời.

 4. Quy trình chứng nhận: