Thông báo áp dụng tiêu chuẩn ISO 22003-1:2022 trong hoạt động đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS)